Přírodní rezervace Habrov u Chrudimi

Naší první lokalitou je přírodní rezervace Habrov poblíž Chrudimi, kam jsme poprvé přišli v roce 2019 s prvním ročníkem tábora Naostro.

Rezervace zahrnuje sady, ve kterých najdeme staré a krajové odrůdy ovoce a v jejich podrostu se vyskytují vzácné druhy bylin, například ohrožený hlaváček letní nebo snědek okoličnatý (oba z kategorie C3 Červeného seznamu). Sad je také obehnán ohradou, ve které se pasou ovečky, které pomáhají okusem a kopyty narušování drnu a udržování druhové rozmanitosti rostlin. Svahy sadu v rámci našich akcí ručně kosíme. V dolní části zadního sadu se rozrůstá nepůvodní pámelník, který vytrvale likvidujeme. Ve střední části rezervace se nachází zemědělsky využívané květnaté louky, které v létě hostí velké množství hmyzích druhů včetně motýlů. Hmyzu také chutnají místní rozsáhlé porosty dobromysli.

V nejnižším bodě louky se rozkládá malé jezírko, kterému pomáháme od zarůstání orobincem a opečováváme místní populaci zevaru. Jezírko je domovem mnoha druhů vážek a šídel. V západní části rezervace se tyčí listnatý les naprosto výjimečného druhového složení – kromě jasanů, dubů a habrů zde můžeme ve velkém potkat javor babyku nebo jilm. V podrostu brzy na jaře fialově září koberce dymnivky duté, lesní lem hostí plicníky a violky, a v pokročilém létě můžeme narazit na orchidej bradáček vejčitý nebo na vzácnou lilii zlatohlavou.


Na jižním okraji navazuje na rezervaci bývalé oppidum Na Hradě, které je považováno za nejstarší slezsko-platěnické hradiště u nás. Osídlení je tu ale doloženo mnohem déle – už lovci mamutů zde měli terénní stanici. Zároveň existují doklady lidské přítomnosti v dobách Keltů i v pozdním středověku.  Staré sídliště se nachází na vrchu nad řekou Chrudimkou a lze z něj dohlédnout na další bývalé hradiště, nynější chrudimské sídliště Větrník.


Na lokalitě pomáháme, kde je zrovna třeba. Spolupracujeme přitom jak s pardubickým odborem životního prostředí a správcem lokality Karlem Bočkem, tak s místní rodinou Kučerových z Topole, které patří část území rezervace. Na většině akcí se s námi podílí také chrudimský Klub HB Zelený Dům, nejčastěji v zastoupení Tibora Schwarze. Vysazujeme stromy do sadů i do lesa, čistíme jezírko, kosíme vzácné trávníky v sadu, stavíme ohrady pro ovečky a oplocenky pro stromky, vytváříme koridory pro motýly…

V současné době na lokalitě nepořádáme tábor, protože zde není potřebné zázemí (pitnou vodu je nutno dovážet ze vsi a na strojově sečené louce nelze ve vegetační době tábořit, aby nedošlo k poškození porostu), několikrát ročně sem ale jezdíme v rámci komorních víkendovek.

Zpět